Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG NĂM 2020
Ngày cập nhật 19/02/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG NĂM 2020

A. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

1. Qúy I

- Phối hợp với UBND phường trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 54/NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV.

- Phối hợp chỉ đạo, soát xét công tác chuẩn bị, tổ chức và tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

- Triển khai Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND.

- Phối hợp UBND phường trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông –Xuân 2020.

- Phối hợp chỉ đạo công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2020.

- Phối hợp chỉ đạo việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập phường.

- Phối hợp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Corona.

- Phối hợp tổ chức và tham gia Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV.

- Khảo sát tình hình giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND phường.

- Tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân phường.

2. Qúy II

- Thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên tại cơ sở về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020. Trong đó, chú trọng công tác thu hoạch vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2020; công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; công tác thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2020.

- HĐND phường triển khai giám sát chuyên đề về tổ chức thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị dọc đường Nguyễn Tất Thành và các đường kiệt trên địa bàn phường.

- Tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua kế hoạch đầu tư công phường giai đoạn 2021-2022.

- Đôn đốc các Ban HĐND phường tổ chức thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10; các Tổ Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, thị xã ứng cử trên địa bàn trước và sau các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh, thị xã.

- Cho ý kiến về Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021.

- Tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9.

- Tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường triển khai giám sát tình hình hoạt động kinh doanh tại 02 chợ do Hợp tác xã Thủy Dương quản lý.

- Tham gia chỉ đạo và dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong quý.

- Tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân phường.

3. Qúy III

- Tham dự Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; chú trọng các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm còn gặp khó khăn; đôn đốc công tác sản xuất, thu hoạch vụ Hè Thu, công tác phòng chống lụt bão; công tác chuẩn bị năm học mới 2020-2021 và công tác chuẩn bị đầu tư công năm 2021.

- Phối hợp với UBND phường trong công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm để đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm năm 2020.

- Tham dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI.

- Đôn đốc và phối hợp Ban Pháp chế HĐND phường triển khai giám sát về việc thực hiện nhiệm vụ Tư pháp – Hộ tịch năm 2019 đến tháng 8 năm 2020.

- Đôn đốc và phối hợp Ban Kinh tế Xã hội HĐND phường triển khai giám sát về việc tình hình thu chi quỹ phụ huynh học sinh đối với trường Mầm non Thủy Dương (Theo Thông báo kết luận số 01/KL-BKTXH ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường).

- Tham gia chỉ đạo và dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong quý.

- Tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân phường.

4. Qúy IV

- Thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

- Tổ chức phiên họp liên tịch để chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND phường nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, UBND phường và xem xét, quyết định dự toán ngân sách năm 2021.

- Đôn đốc việc chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thứ 11; đôn đốc các Ban HĐND phường trong hoạt động thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp; đôn đốc các tổ đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 11.

- Tham dự Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tổ chức Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tham gia chỉ đạo và dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong quý.

- Tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân phường.

5. Một số hoạt động khác

- Hàng tháng, Thường trực HĐND phường tổ chức giao ban, hội ý, đánh giá kết quả công việc trong tháng và xác định cụ thể nhiệm vụ của tháng tiếp theo nhằm tổ chức thực hiện.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Thường trực UBMTTQVN phường, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đối với các ban, ngành liên quan và giữa HĐND, Thường trực HĐND, phối hợp chặt chẽ với hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thị xã ứng cử trên địa bàn.

- Phối hợp tổ chức các hội nghị bất thường theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Phối hợp với UBND phường để xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp của HĐND trong quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND phường hoặc các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất khác.

- Phối hợp thực hiện giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với Thường trực HĐND trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý và đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND phường, thông qua các cuộc tiếp dân, tiếp xúc cử tri.

- Tham gia các hoạt động do Thường trực và các Ban HĐND thị xã tổ chức; các hoạt động chung khác của lãnh đạo phường.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đồng chí trong Thường trực HĐND phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, địa bàn được phân công phụ trách có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo Chương trình này.

Trên cơ sở Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban và phối hợp với Thường trực HĐND phường thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Văn phòng HĐND&UBND phường có trách nhiệm tham mưu, tổ chức, phục vụ để Thường trực HĐND phường thực hiện Chương trình đề ra đúng tiến độ, kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.529.644
Truy câp hiện tại 23