Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
MỤC TIÊU NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2015
Ngày cập nhật 10/02/2014

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, Đảng ủy Phường đề ra Chương trình hành động đến năm 2015 như sau :

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu: Quyết tâm xây dựng phường Thủy Dương phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực và đô thị mới, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cùng với cả nước “...tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại”.
2. Chỉ tiêu: Tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
*Tổng sản phẩm xã hội hàng năm tăng bình quân 18-20 % năm;
Trong đó:
- TTCN - xây dựng tăng bình quân 20% năm;
- Các ngành dịch vụ tăng bình quân 22% năm;
- Nông nghiệp tăng bình quân 4-5 % năm.
* Cơ cấu kinh tế đến năm 2015:
  -CN, TTCN, xây dựng  71%- Các ngành dịch vụ 22%- Nông nghiệp 7%
* Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2015 phấn đấu đạt 9,5-10 tỷ đồng;
* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt 1.200-1.500 tỷ đồng; 
* Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 3000 - 3200  tấn;
* Tỷ lệ số hộ sử dụng nước máy 98% trở lên;
* Ổn định tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm < 1,05%;
* Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên <15%;
* Đến năm 2015, 100% Tổ dân phố, cơ quan và Phường đạt chuẩn văn hoá; >90% hộ đạt chuẩn văn hóa;
* Đến năm 2015, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn < 7%;
* Đến năm 2015, giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 1% (theo tiêu chí  hiện nay); 
* Giải quyết việc làm cho 100 - 150 lao động/năm;
* Xây dựng ¾ trường đạt chuẩn Quốc gia;
* Đảng bộ phấn đấu đạt danh hiệu TSVM 5 năm liền; số chi bộ trực thuộc  TSVM hàng năm đạt 90% trở lên, không có chi bộ yếu kém; kết nạp đảng viên mới 50-60 đ/c.(bình quân hàng năm phát triển đảng viên mới từ 10-12 đồng chí)

II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Trên cơ sở 14 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đã đề ra, Đảng bộ phường quyết nghị 5 chương trình hành động cụ thể như sau:
1- Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường sinh thái
- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của phường đến năm 2020, chú trọng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết về xây dựng và phát triển đô thị của phường.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh đô thị; sớm ban hành tiêu chí quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
- Tập trung đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị gắn với xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước, cây xanh, vỉa hè và điện chiếu sáng. Ưu tiên mọi nguồn vốn đầu tư nâng cấp hoặc làm mới các tuyến đường Thủy Dương – Thuận An, đường Dương – Phương, đường Thủy Dương – Tự Đức. Phấn đấu hoàn thành cơ bản Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn ở các trục đường theo hướng xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa.
- Hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi nhằm đảm bảo điều tiết tốt nguồn nước phục vụ cho sản xuất, nhất là sản xuất lương thực. Tiếp tục kiên cố hoá hệ thống đê xung yếu ở dọc các tuyến sông, bờ vùng.
- Tích cực huy động các nguồn vốn và phối hợp cùng với các ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, thị xã để nâng cấp xây dựng mới hệ thống cấp nước, cấp điện, vệ sinh môi trường phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.
2- Chương trình phát triển dịch vụ và du lịch
- Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống, gắn sản xuất với thị trường; quy hoạch mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho những cơ sở sản xuất có nhiều lao động…
- Phát huy lợi thế của các ngành nghề dịch vụ hiện có, phát triển một số ngành nghề mới theo nhu cầu của thị trường. Tạo điều kiện để kêu gọi đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ; khuyến khích thành lập các công ty cổ phần, các doanh nghiệp để mở rộng sản xuất kinh doanh; phối hợp các ngành liên quan, các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án khu du lịch sinh thái nhà rường Huế, khu du lịch sinh thái Hồ độn Sầm, dự án sân golf. Phấn đấu đưa giá trị tổng sản phẩm của ngành dịch vụ đến năm 2015 chiếm tỉ trọng 22% trong cơ cấu sản phẩm xã hội.
3- Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế  nông nghiệp tổng hợp, gắn với phát triển mô hình kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá
- Duy trì, phát triển công nghiệp - TTCN và xây dựng với nhịp độ tăng trưởng cao, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, phát triển công nghiệp - TTCN gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tính bền vững, phù hợp với quá trình đô thị hóa và thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; quan tâm phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, gắn phát triển ngành nghề, làng nghề TTCN với phát triển du lịch và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đô thị mới. Phấn đấu đạt giá trị tổng sản phẩm công nghiệp - TTCN và xây dựng đến năm 2015 chiếm 71% trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội.
- Tập trung xây dựng nền nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hoá. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn phù hợp với điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của địa phương; tạo đột phá trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập trung, đồng thời đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu, khảo sát đưa vào trồng một số loại cây công nghiệp, cây ăn quả thích hợp ở vùng gò đồi; mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, từng bước nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm có thương hiệu. Xã hội hóa và khuyến khích phát triển cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn; đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa trong nông nghiệp, thực hiện tốt công tác khuyến công, phát triển ngành nghề, làng nghề, tích cực chuyển dịch lao động nông nghiệp theo hướng sang phi nông nghiệp.
4- Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
- Huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thiện mạng lưới giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Phấn đấu đến năm 2015 có (3/4 trường) đạt chuẩn Quốc gia; 100% học sinh tiểu học học cả ngày; thành lập trường học chất lượng cao ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở; có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi tỉnh, Thị xã…
- Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trong đó chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ Nhà nước, cán bộ khoa học kỹ thuật ở các ngành mũi nhọn. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng tạo và ứng dụng những thành tựu khoa học- công nghệ vào sản xuất và đời sống; nghiên cứu có chính sách đào tạo, sử dụng và phát huy đội ngũ cán bộ khoa học.
5- Xây dựng hệ thống chính trị TSVM, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính theo đề án 30 của Chính phủ
- Đổi mới và nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng rèn luyện đạo đức cách mạng. Xây dựng và thực hiện quy chế, quy định toàn Đảng bộ và mỗi đảng viên đều làm công tác tư tưởng.
- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và gắn liền việc thực hiện nghiêm túc năm chuẩn mực đạo đức theo Hướng dẫn 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cho Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và đồng bộ.
- Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng quy hoạch cán bộ; tập trung tạo nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đáp ứng với yêu cầu mới của phường, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn; khắc phục tình trạng hẩng hụt cán bộ, khép kín bố trí cán bộ trong cơ quan. Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, giảm sút uy tín. Tiếp tục luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý để đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ.
- Tiếp tục củng cố bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp theo hướng tinh gọn nhất, có hiệu lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, vận động nhân dân nâng cao năng lực và trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa, minh bạch các thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tạo chuyển biến đồng bộ về hoạt động của hệ thống chính trị.
- Thường xuyên coi trọng và kiên quyết thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng, ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, trước hết là người đứng đầu đơn vị.
- Chủ động kiểm tra, giám sát về dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; chú trọng kiểm tra, đánh giá trách nhiệm cá nhân của cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra tình trạng trì trệ, kém phát triển, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội theo phương châm: gần dân, sát dân, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt chức năng phản biện, giám sát, động viên nhân dân, đoàn viên, hội viên thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần cùng cả thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình. Từng chương trình có mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp; có phân công cán bộ phụ trách, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành cụ thể để gắn trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.
2. HĐND, UBND phường, trên có sở chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa Chương trình hành động của Đảng bộ phường thành kế hoạch thực hiện; giao trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm để thực hiện.
3. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy
- Tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy.
- Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của chi bộ mình và có kế hoạch tổ chức thực hiện một cách tích cực, sáng tạo; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban ngành liên quan trong thực hiện các chương trình trọng điểm của Chương trình hành động này.
- Hằng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và dự kiến kế hoạch thực hiện của những năm sau.
4. UBKT và Văn phòng Đảng ủy
- Theo chức năng và trách nhiệm được phân công, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và sơ kết hằng năm việc thực hiện ở đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
- Tham mưu quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng gắn với Chương trình hành động, phát động phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ đề ra cho thời kỳ 2010 - 2015.    BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY    
          PHƯỜNG THỦY DƯƠNG
       


 

Bá Bảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 1.714.505
Truy câp hiện tại 229